contact
Assortiment

Algemene verkoopvoorwaarden (AVV)

Voor verkoop en leveringen door Brangs+Heinrich BV/Srl, Rue des Nouvelles Technologies 3, Zoning Les Plenesses, B-4821 Dison

Considerans
(1) Voor alle huidige en toekomstige zakelijke relaties tussen de onderneming Brangs + Heinrich BV en haar klanten gelden de volgende voorwaarden, ook als er voor en tijdens het sluiten van de overeenkomst niet expliciet naar de algemene voorwaarden wordt verwezen. Eventuele afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden niet geaccepteerd. Deze voorwaarden maken ook deel uit van het contract, indien de onderneming Brangs + Heinrich BV contracten sluit met kennis van tegenstrijdige voorschriften.

Considerans (2) Klanten in de zin van deze voorwaarden worden geacht uitsluitend te zijn :

  • ondernemers, d.w.z. natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid, die bij de bestelling van goederen of diensten bij Brangs + Heinrich BV handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit,
  • publiekrechtelijke rechtspersonen
  • of speciale publiekrechtelijke fondsen.

 

1. Inhoud en sluiting van de overeenkomst
(1) Informatie over goederen en diensten op het internet op „www.brangs-heinrich.de“, de nationale subpagina's of in andere media met betrekking tot kwaliteit, afmetingen, kleuren, prijzen enz. wordt zo nauwkeurig mogelijk verstrekt, maar is niet bindend. Illustraties en foto's dienen alleen ter illustratie. Alleen de inhoud van de productbeschrijvingen is gezaghebbend. Brangs + Heinrich BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om kleine en redelijke productwijzigingen door te voeren. Met name technische en creatieve afwijkingen van beschrijvingen en informatie in brochures, offertes en schriftelijke documenten alsmede wijzigingen in de prestaties, constructie en materiaal in de loop van de technische vooruitgang zijn voorbehouden, zonder dat de klant hier rechten aan kan ontlenen. Informatie over de producten van Brangs + Heinrich BV (technische gegevens, afmetingen, enz.) zijn slechts bij benadering en circa, ze zijn geen gegarandeerde kwaliteit, tenzij de garantie expliciet en schriftelijk wordt gegeven.

(2) Brangs + Heinrich BV behoudt zich het eigendomsrecht en het auteursrecht voor op monsters, tekeningen, kostenramingen etc. - ook in elektronische vorm. Ze mogen niet zonder toestemming van Brangs + Heinrich BV aan derden toegankelijk worden gemaakt en moeten op verzoek van Brangs + Heinrich BV onmiddellijk worden geretourneerd.

(3) De presentatie van de goederen en diensten van Brangs + Heinrich BV onder de genoemde internetpagina of in andere media vormt geen bindend contractaanbod. Alleen in opdracht van een klant wordt een bindend aanbod gedaan. Brangs + Heinrich BV behoudt zich het recht voor om vrij te beslissen over de aanvaarding van het betreffende aanbod. Een overeenkomst komt pas tot stand, wanneer Brangs + Heinrich BV de bestelling door orderbevestiging of door levering van de goederen accepteert. De orderbevestiging kan per e-mail worden verstuurd. Een automatisch gegenereerde en verzonden e-mail, die de ontvangst van de bestelling bevestigt, wordt niet beschouwd als een orderbevestiging. Indien de klant bij de bestelling geen e-mailadres heeft opgegeven, komt de overeenkomst tot stand met de levering van de goederen, tenzij de klant een andere manier heeft voorgesteld om een orderbevestiging te ontvangen.

2. Inhoud van het contract / toleranties
(1) Voor de met Brangs + Heinrich BV gesloten overeenkomsten voor leveringen en diensten gelden uitsluitend de tolerantievoorwaarden van de algemene verkoopvoorwaarden voor papier en karton van CEPAC en de Vereniging van de Duitse Golfkartonindustrie (VDW). De huidige versie kan aangevraagd bij Brangs + Heinrich BV.

(2) Bovendien zijn de met Brangs + Heinrich BV gesloten overeenkomsten voor leveringen en diensten uitsluitend onderworpen aan de respectievelijke actuele test- en evaluatieclausules voor polyethyleenfolie en daaruit vervaardigde producten, die zijn opgesteld door het Fachverband Verpackung, dat als onderdeel van het Gesamtverband der kunststoffverarbeitenden Industrie (GKV) de belangen van de Duitse kunststofverpakkingsindustrie behartigt. De huidige versie kan ook worden aangevraagd bij Brangs + Heinrich BV.

(3) Bovendien zijn de met Brangs + Heinrich BV gesloten overeenkomsten voor leveringen en diensten uitsluitend onderworpen aan de normen voor stretch-, luchtkussen- en schuimproducten, die door de initiatieven Pro Stretch (https://prostretch.de/die-prostretch-garantie) en Light & Safe (https://lightandsafe.com/produkte) zijn opgesteld en die ook bij Brangs + Heinrich BV kunnen worden opgevraagd.

(4) Op de leveringshoeveelheid zijn de tolerantievoorwaarden van lid 5 van toepassing.

 

3. Leveringen
(1) De afspraken over een bindende levertijd (uitvoeringstermijn) moeten schriftelijk worden gemaakt. Indien de levertijd niet voortvloeit uit de overeenkomst of uit de omstandigheden, wordt in het algemeen een levertijd van ca. tien werkdagen geacht te zijn overeengekomen; bij de levering van machines wordt een levertijd van ca. 21 werkdagen geacht te zijn overeengekomen. De levertijd wordt nageleefd, indien het betreffende product de fabriek heeft verlaten na afloop van de genoemde periode of indien Brangs + Heinrich BV heeft aangegeven klaar te zijn voor verzending. Voor zover een aanvaarding moet plaatsvinden, is de datum van aanvaarding doorslaggevend; dit geldt niet in geval van gerechtvaardigde weigering van aanvaarding. Indien Brangs + Heinrich BV niet op tijd kan presteren, informeert Brangs + Heinrich BV de klant onmiddellijk. De stipte uitvoering vereist dat alle commerciële en technische vragen tussen Brangs + Heinrich BV en de klant zijn opgehelderd en dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, zoals het verkrijgen van de noodzakelijke officiële toestemming, aanbetaling of andere contractuele verplichtingen.

(2) Indien Brangs + Heinrich BV niet verantwoordelijk is voor de vertraging, bijvoorbeeld bij energiegebrek, importmoeilijkheden, bedrijfs- en verkeersstoringen, stakingen, onbeschikbaarheid van grondstoffen, overmacht of vertragingen bij toeleveranciers, wordt de uitvoeringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Indien Brangs + Heinrich GmbH ook na een passende verlenging niet kan presteren, hebben zowel de klant als Brangs + Heinrich BV het recht zich uit het contract terug te trekken. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten.

(3) Indien Brangs + Heinrich BV verantwoordelijk is voor de vertraging, kan de klant zich volgens de wettelijke voorschriften terugtrekken uit het contract. Indien de klant door de vertraging schade lijdt, heeft hij het recht om een forfaitaire schadevergoeding te eisen. Voor elke volledige week vertraging bedraagt deze compensatie 0,5 %, maar in totaal niet meer dan 5 % van de waarde van het gedeelte van de dienst dat als gevolg van de vertraging niet tijdig of niet overeenkomstig het contract kan worden gebruikt.

(4) Een verdere aansprakelijkheid voor een vertraging in de levering waarvoor Brangs + Heinrich BV verantwoordelijk is, is uitgesloten. De verdere rechtsvorderingen en rechten van de besteller waarop hij, naast de schadeclaim wegens een vertraagde levering waarvoor Brangs + Heinrich BV verantwoordelijk is, mogelijk recht op heeft blijven onaangetast.

(5) Indien de koper in gebreke blijft met de acceptatie, heeft Brangs + Heinrich BV het recht om vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade en eventuele extra kosten te eisen. Hetzelfde geldt als de koper zijn samenwerkingsverplichtingen op een schuldige manier schendt. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke achteruitgang gaat over op de koper met het optreden van het in gebreke blijven van de aanvaarding of de vertraging van de schuldenaar.

(6) Bestellingen voor binnenlandse leveringen met een totale waarde van minder dan € 50,00 worden beschouwd als kleine bestellingen die niet in verhouding staan tot de betrokken administratieve inspanning. Voor deze kleine bestellingen wordt een minimum hoeveelheidstoeslag van € 15,00 plus de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde geheven. Voor online bestellingen met een orderwaarde van minder dan € 100,00 worden verzendkosten van € 9,90 in rekening gebracht. Bestellingen boven € 100,- worden gratis geleverd.

(7) Voor elke bestelling berekent Brangs + Heinrich BV bovendien een vast bedrag voor de transportverzekering en de verpakking ten bedrage van € 4,00 excl BTW tegen het geldende tarief. Indien en voor zover er afzonderlijke kosten voor transportverzekering en verpakking van de goederen worden gemaakt, moeten deze kosten volgens individuele specificatie door de klant worden betaald; deze kosten kunnen hoger zijn dan het genoemde vaste tarief.

(8) Brangs + Heinrich BV behoudt zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren, voor zover dit redelijk is voor de klant.

(9) De goederen worden in ieder geval per spoor of via een expediteur vervoerd en de leveringen in het buitenland gebeuren op rekening en risico van de klant.

(10) Bij de levering van de goederen aan de persoon die is aangewezen om de verzending uit te voeren, gaat het risico van vernietiging, verlies of beschadiging van de goederen, evenals het prijsrisico, over op de klant.

 

4. Terugtrekking
Brangs + Heinrich BV behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld in geval van vervroegde nakoming) en om zich op basis van het resultaat van de kredietcontrole uit het contract terug te trekken. De herroeping is ook voorbehouden wanneer de goederen gedurende een periode van minstens vier weken niet beschikbaar zijn of wanneer er fouten in de gegevens zijn, waardoor de bestelling niet kan worden uitgevoerd.

 

5. Materiaalfouten / garantie
(1) De koper kan alleen aanspraak maken op gebreken indien de koper zijn verplichtingen inzake onderzoek en kennisgeving van gebreken overeenkomstig de wettelijke voorschriften naar behoren is nagekomen. De klant moet het product onmiddellijk na ontvangst inspecteren. Brangs + Heinrich moet binnen een week na ontvangst van het product of - indien het gebrek later optreedt - binnen een week na ontdekking schriftelijk op de hoogte worden gesteld van herkenbare gebreken. Als dit niet gebeurt, wordt het product als goedgekeurd beschouwd.

(2) Leveringen met geringe afwijkingen in staat, kwaliteit, gewicht, zuiverheid, kleur en andere kenmerken vertegenwoordigen, ondanks de afwijking, leveringen die geschikt zijn voor de uitvoering, zodat de leveringsverplichting van Brangs + Heinrich door hen wordt nagekomen, indien niets anders is overeengekomen. De uitvoering van Brangs + Heinrich wordt geacht in overeenstemming te zijn met het contract, indien deze binnen de gebruikelijke toleranties van de handel valt.

(a) De volgende afwijkingen in de geleverde hoeveelheid in het geval van in kg bestelde en/of gefactureerde verpakkingsmaterialen worden als gering beschouwd:

  • Voor bestellingen van minder dan 1.000 kg: afwijking tot 20%,
  • Voor bestellingen van hoeveelheden van 1.000 kg tot en met 2.000 kg: afwijkingen tot 15%,
  • Voor bestellingen van hoeveelheden boven de 2.000 kg: afwijkingen tot 10%.

 

(b) Bij de facturering van de geleverde hoeveelheden in de meeteenheden van vierkante meters, rollen, stukken, liters, vellen of andere eenheden worden de volgende afwijkingen dan ook elk als gering beschouwd:

  • Voor bestellingen van hoeveelheden onder 1.000 eenheden van de respectievelijke afmetingen: afwijking tot 20%,
  • Voor bestellingen van hoeveelheden van 1.000 tot en met 2.000 stuks van de respectievelijke afmetingen: afwijking tot 15%,
  • Voor bestellingen van hoeveelheden boven de 2.000 eenheden van de respectievelijke afmetingen: afwijkingen tot 10%.

 

(3) Brangs + Heinrich is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de geleverde goederen voor bepaalde doeleinden. Indien de goederen niet bestand zijn tegen oneigenlijk gebruik door de koper, kunnen noch meldingen van gebreken, noch schadeclaims hierop worden gebaseerd. Het toesturen van monsters geeft geen garantie op een bijzondere eigenschap.

(4) De onderneming Brangs + Heinrich is eerst verplicht tot aanvullende prestaties door het stellen van gerechtvaardigde kennisgevingen van gebreken van de koper. Daarom zijn de rechten van de koper om zich uit het contract terug te trekken of de koopprijs te verminderen (vermindering) uitgesloten, tenzij Brangs + Heinrich het recht heeft om de aanvullende prestatie te weigeren op grond van wettelijke voorschriften. De koper moet Brangs + Heinrich een redelijke termijn gunnen voor aanvullende prestaties. De aanvullende prestatie kan naar keuze van de koper worden uitgevoerd door het verhelpen van het gebrek (herstel van de gebreken) of de levering van nieuwe goederen. Brangs + Heinrich draagt de noodzakelijke kosten voor het verhelpen van het gebrek, voor zover deze niet toenemen, omdat het voorwerp van het contract zich op een andere plaats bevindt dan de plaats van uitvoering. Indien de aanvullende prestatie mislukt is, kan de koper kiezen om een vermindering van de koopprijs te eisen (korting) of om de terugtrekking uit de overeenkomst te verklaren. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na de tweede mislukte poging, tenzij verdere pogingen tot het verhelpen van gebreken passend en redelijk zijn voor de Koper op basis van het onderwerp van het contract. Schadeclaims onder de volgende voorwaarden als gevolg van het gebrek kunnen door de koper alleen worden ingediend als de latere uitvoering is mislukt. Het recht van de koper om verdere aanspraken op schadevergoeding te doen gelden onder de volgende voorwaarden blijft onaangetast.

(5) De garantieclaims van de koper vervallen een jaar na levering van de goederen aan de koper, tenzij Brangs + Heinrich GmbH het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen; in dit geval gelden de wettelijke voorschriften. Mogelijke verplichtingen van de firma Brangs + Heinrich BV uit § 478 f. BGB blijft onaangetast.

(6) Indien de koper de nieuw geproduceerde goederen van Brangs + Heinrich BV in het kader van een consumentenkoop doorverkoopt, zijn regresvorderingen op Brangs + Heinrich BV uitgesloten, indien de koper zijn onderzoeks- en meldingsplicht niet naar behoren heeft vervuld, indien hij aan de koper speciale garanties of andere reclame-uitingen heeft gegeven die niet van Brangs + Heinrich BV afkomstig zijn, of indien hij garanties heeft gegeven die de wettelijke voorschriften te boven gaan.

(7) De koper is verplicht om de verkoper het aankoopobject of een monster daarvan te bezorgen om de klacht te onderzoeken. Bij verwijtbare weigering vervalt de garantie.

(8) Een montage van de geleverde artikelen wordt in de regel niet door Brangs + Heinrich BV uitgevoerd. De koper is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de betreffende gebruiksaanwijzing met betrekking tot eventuele assemblages. Voor de inhoud van de geleverde montagehandleiding is uitsluitend de desbetreffende fabrikant aansprakelijk.

 

6. Bevoorradingsketen
Voor verkoopovereenkomsten die een toeleveringsketen tot stand brengen (regres van de leverancier) aan de zijde van de afnemer, zijn uitsluitend de wettelijke bepalingen van toepassing. Dit geldt ook voor de voorschriften betreffende de verplichting tot onderzoek en kennisgeving van gebreken en de verdeling van de bewijslast.

7. Aansprakelijkheid
(1) Brangs + Heinrich BV is onafhankelijk van de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam en gezondheid, die gebaseerd is op een nalatige of opzettelijke plichtsverzuim door Brangs + Heinrich BV, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, alsmede voor schade, die volgens de productaansprakelijkheidswet onder de aansprakelijkheid valt. Voor schade die niet onder zin 1 valt en die gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid van Brangs + Heinrich BV, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, is Brangs + Heinrich BV volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk.

(2) Brangs + Heinrich BV is onafhankelijk van de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam en gezondheid, die gebaseerd is op een nalatige of opzettelijke plichtsverzuim door Brangs + Heinrich BV, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, alsmede voor schade, die volgens de productaansprakelijkheidswet onder de aansprakelijkheid valt. Voor schade die niet onder zin 1 valt en die gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid van Brangs + Heinrich BV, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, is Brangs + Heinrich BV volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk.

(3) Brangs + Heinrich BV is aansprakelijk voor schade die ontstaat door eenvoudige nalatigheid bij het nakomen van dergelijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de koper regelmatig mag vertrouwen. Brangs + Heinrich BV is echter alleen aansprakelijk voor zover de schade typisch verband houdt met het contract en voorspelbaar is.

(4) Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de beweerde vordering, dit geldt in het bijzonder voor onrechtmatige vorderingen of vorderingen tot vergoeding van vergeefse kosten in plaats van prestaties; de aansprakelijkheid van Brangs + Heinrich BV volgens § 2 van deze bepalingen (leveringen) blijft onaangetast. Voor zover de aansprakelijkheid van Brangs + Heinrich BV is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en assistenten.

(5) Aanspraken van de koper op schadevergoeding wegens een gebrek verjaren een jaar na levering van de goederen. Dit geldt niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door Brangs + Heinrich BV, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar plaatsvervangers, of als Brangs + Heinrich BV, haar wettelijke vertegenwoordigers opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld, of als haar eenvoudige plaatsvervangers opzettelijk hebben gehandeld.

 

8. Beperking van de aansprakelijkheid – vrijstelling van aansprakelijkheid
(1) Voor zover wij aansprakelijk zijn voor schade aan de verpakte goederen of voor financiële schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering. Het verzekerde bedrag voor materiële schade aan de verpakte goederen is EUR 500.000 per schadegeval. Financiële verliezen tot EUR 50.000 zijn ook verzekerd. Voor lichamelijk letsel en materiële schade is er een forfaitaire dekking van EUR 5.000.000. Op verzoek verstrekken wij gedetailleerde informatie.

(2) Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 staat het de klant vrij om vanwege het bijzondere risico een uitgebreidere verzekeringsdekking te eisen. We zullen er alles aan doen om dit te doen, maar gezien de bijzondere kenmerken van de verzekeringsmarkt kunnen we dit niet garanderen. Voor zover wij in staat zijn om een uitgebreidere verzekering af te sluiten ten gunste van de klant, is de klant verplicht om de extra premie te betalen.

(3) De beperking van de aansprakelijkheid overeenkomstig afdeling 1 geldt ook voor vorderingen tot schadevergoeding wegens het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen van de verpakking en wegens nalatigheid bij het nakomen van kardinale verplichtingen.

 

9. Kosten voor ontwerpen, tekeningen, clichés en drukrollen
De ontwerpen, monsters, tekeningen en clichés worden bij de eerste levering gefactureerd en zijn onmiddellijk opeisbaar. Ze blijven in ieder geval eigendom van de firma Brangs + Heinrich BV. Brangs + Heinrich BV heeft het recht om de ontwerpen, monsters, tekeningen of clichés te vernietigen als er binnen 2 jaar geen opdracht is geplaatst om er aan te worden gekoppeld.

 

10. Auteursrecht
Brangs + Heinrich BV heeft recht op het auteursrecht en het exploitatierecht van de door ons geproduceerde ontwerpen, monsters, tekeningen en clichés. De exploitatierechten kunnen tegen een nader overeen te komen bijzondere vergoeding worden overgedragen. Als de koper ze al bij het plaatsen van de bestelling verwerft, is het aan de koper om ze als gebruiksmodel te registreren. Indien een opdracht volgens de specificaties en wensen van de koper wordt uitgevoerd, is elke garantie van Brangs + Heinrich BV met betrekking tot rechten van derden en eventuele officiële voorschriften uitgesloten; de koper dient Brangs + Heinrich BV te vrijwaren van alle gevolgen die voortvloeien uit rechten van derden, indien van toepassing.

 

11. Facturatie en betalingsvoorwaarden
(1) De klant ontvangt de goederen volgens de momenteel geldende leveringsvoorwaarden van Brangs + Heinrich BV tegen factuur. De factuur wordt bij de levering verstrekt. Bij eerste bestellingen behoudt Brangs + Heinrich BV zich het recht voor om alleen onder rembours of tegen vooruitbetaling te leveren. Als een bestelling door de firma Brangs + Heinrich BV geleverd wordt, zal elke levering afzonderlijk worden gefactureerd. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen exclusief verzendkosten en de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Evenzo is §3, lid 6 en 7 van toepassing.

(2) De vermelde prijzen van Brangs + Heinrich BV zijn netto af fabriek. De betalingen moeten binnen 21 dagen na facturering worden gedaan. In principe zijn de goederen binnen 8 dagen te betalen met 2% korting. De betalingsvoorwaarden voor bestellingen in de onlineshop kunnen verschillen. Kortingen zijn alleen van toepassing als de koper niet achterstallig is met betalingen voor eerdere leveringen. Deze betalingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing tenzij met de koper schriftelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen.

(3) Disconteringskosten voor betalingen per wissel zijn voor rekening van de koper. Voor betalingen in de zogenaamde cheque-bill of exchange procedure is altijd een speciale overeenkomst nodig. Betaling per wissel wordt niet beschouwd als contante betaling en geeft de koper geen recht op aftrek van een korting. Wissels worden zo goed mogelijk voor rekening van de koper gebruikt. Kortingstarieven en andere kosten zijn voor rekening van de koper. Bij betaling na de vervaldag wordt de wettelijke rente van 8 procent boven de respectieve basisrentevoet van de Europese Centrale Bank in rekening gebracht, onder voorbehoud van het doen gelden van verdere rechten, in het bijzonder van schade veroorzaakt door vertraging, tenzij de leverancier een hogere schade kan bewijzen. De koper behoudt zich het recht voor om lagere schade te bewijzen. Ongeacht de looptijd van de ontvangen en gecrediteerde wissels worden de vorderingen van de verkoper onmiddellijk opeisbaar als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd en er feiten bekend worden die duiden op een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de koper. In het laatste geval heeft Brangs + Heinrich BV het recht om verdere leveringen afhankelijk te maken van een vooruitbetaling of het stellen van passende zekerheden.

(4) Onze prijzen voor verpakkingsmateriaal omvatten geen verwijderingskosten of vergoedingen voor deelname aan een duaal systeem.

 

12. Verrekening, recht van retentie
Verrekening en het doen gelden van retentierechten door de klant zijn uitgesloten, tenzij de tegenvordering onbetwist is, wettelijk is vastgesteld of in een nauwe synchrone relatie staat met onze vordering.

 

13. Eigendomsvoorbehoud
(1) Totdat alle vorderingen, inclusief alle saldovorderingen in rekening-courant, die Brangs + Heinrich BV nu of in de toekomst tegen de koper heeft, zijn de geleverde goederen eigendom van Brangs + Heinrich BV (voor zover het gaat om voorbehouden goederen). In geval van contractbreuk door de koper, bijv. bij betalingsverzuim, heeft Brangs + Heinrich BV het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen terug te nemen, na het stellen van een redelijke termijn. Indien Brangs + Heinrich BV de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen terugneemt, betekent dit een terugtrekking uit de overeenkomst. Indien Brangs + Heinrich BV beslag legt op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen, is dit een terugtrekking uit het contract. Brangs + Heinrich BV heeft het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen na terugname te gebruiken. Na aftrek van een passend bedrag voor de kosten van de realisatie dient de opbrengst van de realisatie te worden verrekend met de door de koper aan Brangs + Heinrich BV verschuldigde bedragen.

(2) De koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen met zorg te behandelen en deze voor eigen rekening afdoende te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade tegen vervangingswaarde. Onderhouds- en inspectiewerkzaamheden die noodzakelijk worden, moeten door de koper op eigen kosten en tijdig worden uitgevoerd.

(3) De koper heeft het recht de voorbehouden goederen in de normale gang van zaken te verkopen en/of te gebruiken zolang hij niet in gebreke is met de betaling. Verpanding of overdracht is niet toegestaan. Eventuele vorderingen uit hoofde van wederverkoop of enige andere rechtsgrond (verzekering, onrechtmatige daad) met betrekking tot de (inclusief alle saldovorderingen van de rekening-courant) draagt de koper nu al volledig als zekerheid over aan Brangs + Heinrich BV; Brangs + Heinrich BV accepteert de cessie. Brangs + Heinrich BV machtigt de koper herroepelijk om de aan Brangs + Heinrich BV overgedragen vorderingen voor eigen rekening te innen. De machtiging tot automatische incasso kan te allen tijde worden ingetrokken indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt. De koper is niet bevoegd deze vordering over te dragen, ook niet met het oog op de inning van de vorderingen door middel van factoring, tenzij de factor verplicht is de vergoeding ter hoogte van de vorderingen rechtstreeks aan Brangs + Heinrich BV over te maken zolang er nog vorderingen van Brangs + Heinrich BV op de koper bestaan.

(4) Een verwerking of wijziging van de voorbehouden goederen door de koper wordt in ieder geval voor Brangs + Heinrich BV uitgevoerd. Voor zover de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen worden verwerkt met andere goederen, die niet aan Brangs + Heinrich BV toebehoren, verwerft Brangs + Heinrich BV de mede-eigendom van het nieuwe product in verhouding tot de waarde van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen (eindfactuurbedrag inclusief BTW) tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking. Hetzelfde geldt voor het nieuwe object dat door de verwerking ontstaat als voor de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen. Bij onafscheidelijke vermenging van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen met andere goederen die niet aan Brangs + Heinrich BV toebehoren, verwerft Brangs + Heinrich BV de mede-eigendom van het nieuwe product in verhouding tot de waarde van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen (eindfactuurbedrag inclusief BTW) tot de andere gemengde goederen op het moment van de vermenging. Indien het object van de koper door de vermenging als hoofdobject moet worden beschouwd, komen de koper en Brangs + Heinrich BV overeen dat de koper het proportionele mede-eigendom van dit object aan Brangs + Heinrich BV overdraagt; Brangs + Heinrich BV accepteert hierbij de overdracht. De koper behoudt de daaruit voortvloeiende uitsluitende of mede-eigendom van Brangs + Heinrich BV van een artikel voor de onderneming Brangs + Heinrich BV.

(5) In geval van toegang van derden tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen, met name in geval van beslaglegging, zal de koper Brangs + Heinrich BV op het eigendomsrecht wijzen en Brangs + Heinrich BV hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat Brangs + Heinrich BV zijn eigendomsrechten kan afdwingen. Voor zover de derde partij niet in staat is om Brangs + Heinrich BV de in dit verband ontstane gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de koper aansprakelijk.

(6) Brangs + Heinrich BV is slechts verplicht de haar toekomende zekerheden vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van de bestelde zekerheden de te verzekeren vorderingen met meer dan 10 % overstijgt.

 

14. Overige bepalingen
(1) Plaats van uitvoering en jurisdictie voor leveringen en betalingen (inclusief vorderingen op cheques en wissels) evenals alle geschillen die ontstaan tussen de koper en Brangs + Heinrich BV uit verkoopovereenkomsten is de zetel van Brangs + Heinrich BV. Brangs + Heinrich BV heeft echter het recht om naar eigen keuze in de woonplaats van de klant te procederen.

(2) Plaats van uitvoering en jurisdictie voor leveringen en betalingen (inclusief vorderingen op cheques en wissels) evenals alle geschillen die ontstaan tussen de koper en Brangs + Heinrich BV uit verkoopovereenkomsten is de zetel van Brangs + Heinrich BV. Brangs + Heinrich BV heeft echter het recht om naar eigen keuze in de woonplaats van de klant te procederen.

(3) De Incoterms in hun thans geldende versie zijn bepalend voor de interpretatie van handelstermen.

(4) Indien afzonderlijke bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.

 

De directie

 

Versie: november 2019

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
en ontvang 5% korting op uw volgende webshoporder
Ik stem in met de verwerking van mijn (persoons) gegevens.